پروتز های متحرک

این پروتز ها راه حل مناسبی برای افرادی هستند که همه یا تعداد زیادی از دندان های خود را از دست داده اند .

پروتز های کامل که بر روی فک می نشینند و کل دندان ها را جایگزین می کنند.یا پروتز های پارسیال که یک فریم ریخته گری شده با چند دندان را در بر می گیرند، انواع این پروتز ها هستند.

دکتر انصاری مهر از دانشگاه سیدنی استرالیا، دو راه حل برای بیمارانی که پروتز کامل نیاز دارند پیشنهاد می دهد.

راه حل اول پروتز های کامل عادی هستند که چندیدن ماه پس از خروج دندان ساخته می شوند، چرا که پس از خارج کردن دندان ها استخوان و لثه نیاز به زمان برای ترمیم دارند. راه حل دوم پروتز کامل فوری برای افرادی است که می توانند برای زمان زیادی بدون دندان بمانند.

این پروتز ها برای مدت سه تاشش ماه بعد از خارج کردن دندانها بدون لغزندگی بر روی لثه می نشینند و در زمانی که مشکل لثه و استخوان به دلیل ترمیم تغییر می باید، حرکت و لغزندگی آنها بیشتر می شود.

به این دلیل این پروتز ها پس از شش ماه نیاز به تعویض یا حداقل آستر انداختن خواهند داشت.با این حال این پروتز ها مزیت مهمی هم دارند، آنها جلو خونریزی زیاد پس از خارج کردن دندان را گرفته و برای بیمار امکان صحبت و عادت کردن به دندان های جدید را در این مدت فراهم می کنند.